NÕUDLIKE MAITSETE ESIMENE VALIK!
 

T-PUHTAX PREMIUM 250ml

Ühik: tk Tarneaeg: 2 - 5 päeva

Käte desinfitseerimisvahend 250ml

6,90 €

Kasutatakse hügieeniliseks käte antiseptikuks.
Kanda kuivadele kätele 3 ml, et käed oleks ühtlaselt kaetud ja hõõruda kätesse 30 sek.jooksul. Nahakaitse komponendid rahustavad nahka ja aitavad kiiresti taastuda naha normaalsel mikroflooral, niiskustasakaalul ning kaitsefunktsioonidel.

Toimeaine:

Etanool 73,5%. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi.
Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.


Koostis: 

Ethanol, 2-methylpropan-2-ol⁽¹⁾

Hoiatus: 

Põhjustab tugevat silmade ärritust. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või
etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja
muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida
hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Sisu/mahuti viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.